Smjernice za sprječavanje korupcije

SMJERNICE

ZA SPRJEČAVANJE KORUPCIJE

ZiraatBank BH d.d. (dalje u tekstu: Banka) posvećena je borbi protiv korupcije u svim njenim oblicima, kad se korupcija odnosi na nuđenje ili prihvaćanje, direktno ili indirektno, novca ili nekih drugih pogodnosti s ciljem uticaja na primatelja, u svrhu poticaja ili nagrade za izvršenje ili funkcije/aktivnosti ili njihovo ne provođenje. Naprijed navedeno stoga obuhvaća i “aktivnu korupciju” (nuđenje) i “pasivnu korupciju” (prihvaćanje), i slučajeve koji obuhvaćaju javna tijela (“javna korupcija”), te također odnose između privatnih osoba (“privatna korupcija”), neovisno o tome je li korupcija usmjerena obavljanju djela koje predstavlja povredu službenih dužnosti pojedinca (“direktna korupcija”) ili je riječ o korupciji koja ima za cilj provedbu djela putem nečijeg položaja (“indirektna korupcija”), bilo da se radi o “prethodnoj korupciji” ili onoj koja “slijedi” nakon obavljanja službenih dužnosti.

Ovim Smjernicama se:

 • utvrđuju načela i osjetljiva područja te definiraju uloge, odgovornosti i makro procesi upravljanja rizikom korupcije od strane Banke u okviru njenih vlastitih poslovnih aktivnosti u kontekstu aktivne saradnje Banke u borbi protiv korupcije, a u cilju zaštite integriteta, reputacije, te očuvanja ugleda među ključnim sudionicima;
 • prati poslovanje u kojem Banka sudjeluje kao izvršitelj uputa od strane klijenata, koristeći sistem kontrole rizika pranja novca i finansiranja terorizma;
 • pružaju opće informacije svim zaposlenicima Banke o mjerama koje Banka preduzima radi prepoznavanja i smanjivanja rizika korupcije i upravljanja njima.

Od svih rukovoditelja i zaposlenika Banke očekuje se strogo pridržavanje i postupanja u skladu sa ovim Smjernicama, kao i sa svim internim pravilima i zakonima koji su povezani i imaju za cilj sprječavanje korupcije.

Vanjski saradnici (dobavljači, agenti, posrednici, konsultanti, stručnjaci, poslovni partneri i slično) koji pomažu Banci prilikom obavljanja njenih aktivnosti (dalje u tekstu: “treće strane”), također su dužni poštovati načela utvrđena ovim Smjernica.

REGULATORNI OKVIR 

Spriječavanje korupcije na svim nivoima ključ je uspješne antikorupcijske politike. U borbi protiv korupcije Banka slijedi osnovna načela sadržana u:

 • zakonskoj regulativi Bosne i Hercegovine;
 • međunarodnim konvencijama, koje je ratifikovala Bosne i Hercegovina;  

STRANI PROPISI

U borbi protiv korupcije, Banka slijedi osnovna načela sadržana u primjenjivim konvencijama, kao i međunarodnim najboljim praksama.

U ovom okviru, od posebne važnosti su:

 • "Konvencija o borbi protiv podmićivanja stranih javnih dužnosnika u međunarodnom poslovanju”, 1997,  Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD)
 • “Konvencija protiv korupcije”, usvojena Rezolucijom 58/4 od 31. oktobra 2003., Organizacija Ujedinjenih naroda (dalje u tekstu “Ujedinjeni narodi” ili “UN”)
 • “Kaznenopravna konvencija o korupciji” i “Građanskopravna konvencija o korupciji”, 1999. Vijeće  Europe
 • Okvirna odluka Vijeća 2003/568/PUP od 22. jula 2003. o borbi protiv korupcije u privatnom sektoru,   2003. Vijeće Europske unije
 • “Smjernice Wolfsberg Grupe za sprječavanje korupcije”, 2011., Wolfsberg Grupa
 • “Pravila Međunarodne trgovačke komore o borbi protiv korupcije”, 2011. Međunarodna trgovačka komora (ICC)
 • “Poslovna načela za suzbijanje podmićivanja, inicijativa više udjelničara koju predvodi Transparency International”, 2013., Transparency International
 • “2015-16 G20 Provedbeni plan za borbu protiv korupcije”, 2014., G-20

DOMAĆI PROPISI

U pogledu domaćeg zakonodavstva glavni propisi su:

 • Krivični zakon Bosne i Hercegovine, entitetski zakoni i zakon Brčko distrikta
 • Zakon o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, entitetski zakoni i zakon Brčko distrikta
 • Zakon o spriječavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti u Bosni i Hercegovini
 • Zakon o slobodi pristupa informacijama
 • Zakon o radu entiteta
 • Zakon o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine i entiteta
 • Zakon o agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

Banka primjenjuje načelo nulte stope tolerancije spram korupcije te je zabranjuje u svakom obliku, direktno i indirektno, pridržavajući se pritom vrijednosti integriteta, načela profesionalnosti, ustrajnosti, marljivosti, poštenja, pravednosti i odgovornosti.

U skladu sa navedenim, a u skladu sa vrijednostima Etičkog kodeksa,  Banka  ne prihvaća bilo koju vrstu korupcije, provedenu na bilo kakav način, u bilo kojem obliku, čak i kada bi takve aktivnosti mogle biti prihvaćene, dopuštene ili ih se ne bi dovodilo u pitanje, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima Bosne i Hercegovine.

Tako su troškovi poklona/darova i zabave, dobrotvorne donacije, sponzorstva, odnosi s trećim ugovornim stranama, kupnja, upravljanje i raspolaganje ulaganjima, imovinom I nekretninama, zapošljavanja pomno razrađene, definirane i nadzirane kroz interne smjernice kako bi se nedvosmisleno utvrdili i pravodobno uočili potencijalni rizici korupcije.

U slučaju dodatnih pitanja ili nejasnoća, možete nas kontaktirati putem e-maila:

informacije@ziraatbank.ba