Finansijski indikatori

Bilans stanja (milioni KM)

30.04.2024.

Krediti 1.038,2
Ukupna Aktiva  1.425,4
Depoziti  1.060,6
Vlasnički Kapital  260,0

Omjeri ( % )

30.04.2024.

Koeficijent Adekvatnosti Kapitala 19,44%
Nekvalitetni Krediti (bruto) / Ukupni Krediti 18,27%
Povrat na Aktivu ( ROA ) 2,73%
Povrat na Kapital ( ROE ) 21,90%