Domaći Platni Promet

ZiraatBank BH d.d. nudi brz, kvalitetan i siguran transfer novca unutar zemlje putem sistema unutrašnjeg platnog prometa. 

Operacije platnog prometa efikasno se obavljaju preko platnih sistema žiro kliringa (za transakcije do 9.999,99 KM), i RTGS-a (iznosi preko 9.999,99 KM). Poravnanja u žiro kliringu se obavljaju četiri puta dnevno, čime se klijentima garantira brz i pouzdan transfer novca unutar BIH.

Sve platne transakcije se obavljaju na jedinstven način u skladu sa Zakonom o platnim transakcijama FBIH i drugim propisima koje donosi Banka, odnosno nadležne institucije za obavljanje platnog prometa. Provizija za ovu vrstu posla naplaćuje se u skladu sa važećim Tarifnikom usluga Banke za pravna lica.

Uz uslov postojanja pokrića na računu Klijenta, a u skladu sa zakonskim propisima, Banka će zaprimljene naloge izvršiti istog dana prema sljedećem rasporedu: 

  • do 15:30 časova - Plaćanje u korist transakcijskih računa klijenata, otvorenih unutar naše Banke
  • do 15:00 časova - Plaćanje putem RTGS sistema u korist transakcijskih računa u drugim bankama, 
  • do 12:00 časova - Plaćanje putem žiro kliringa u korist transakcijskih računa u drugim bankama. 

Nalozi zaprimljeni nakon navedenih rokova će biti izvršeni sa datumom narednog radnog dana.

U cilju unaprijeđenja rada na knjiženju isplaćenih plata i obustava po kreditima koje vršite na ZiraatBank BH d.d. Sarajevo, cijenjene klijente obavještavamo o načinu plaćanja i slanja specifikacija.

  1. Zbirne uplate na ime plata, toplog, obroka, prevoza, regresa, pomoći i svih ostalih primanja koja se tiču uplata na tekući račun klijenta molimo da izvršavate na račun Banke

broj: 186-000-10901860-31, a potrebne specifikacije za knjiženja slati na email: prilivi@ziraatbank.ba

  1. Zbirne uplate obustava po kreditima molimo da izvršavate na račun Banke

broj: 186-122-03200023-81, a potrebne specifikacije za knjiženja slati na email: rate@ziraatbank.ba

U prilogu dostavljamo i oblik specifikacije za knjiženje u skladu s kojom je potrebno slati podatke o knjiženju.