Transakcijski računi

ZiraatBank BH d.d. pruža uslugu otvaranja i vođenja transakcijskih i deviznih računa poslovnim subjektima, rezidentima i nerezidentima.

Otvoreni računi omogućavaju obavljanje platnog prometa u zemlji i inostranstvu, u skladu sa relevantnim zakonskim propisima.

U skladu sa svojim potrebama, poslovni subjekti mogu otvoriti:

  • Glavni račun
  • Račun za redovno poslovanje
  • Račun organizacionog dijela
  • Račun za posebne namjene
  • Račun za prikupljanje javnih prihoda
  • Devizni račun
  • Ostali računi u skladu sa zakonskim propisima