Akreditifler

VESİKALI AKREDİTİF

Ödeme enstrümanı ve dış ticaret işlemlerinde gayrinakdi ödemelerin teminatı olarak kullanılan vesikalı akreditif, konuyu düzenleyen diğer kural ve ulusal yasaların yanısıra Uluslararası Ticaret Odası’nın yayımlanan Vesikalı Akreditifler İçin Yeknesak Teamüller ve Uygulamalar, 2007 yılı revizyonu (ICC - Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, Publication No.600) mevzuatına uygun olarak açılır ve buna tabidir.

Akreditif, akreditif bankasının (akreditif açan banka) müşterinin-muhatabın (ithalçı - alıcının) talebi ve talimatına göre hareket ederek şart koşulmuş vesaikin düzenli (uygun) ibrazı üzerine akreditif lehdarına (ihracatçı, akreditif açılan satıcı) ödeme yapma zorunluğunu düzenleyen her gayrikabilirücü sözleşmeyi temsil eder.

Vesikalı akreditif yoluyla ödemede anlaşma yapılması ile mal (hizmet) teslimi yükümlülüğünün yerine getirilmeme riskini ortadan kaldırılır ya da Akreditif şartlarına tamamen uyularak düzenli belgeler zamanında sunulursa ihracatçının teslim edilen mal (hizmet) bedelini akreditifte belirtildiği şekilde tahsil etmesi ve İthalatçı için; düzenli belgelerin (akreditif şartlarına uygun olarak ve zamanında) Bankaya ulaşması-sunulmasından önce sipariş verilen mal (hizmet) bedelinin ödenmemesi temin edilir

Uygulamada farklı sınıflandırma ve akreditif türleri vardır. Bankamız üzerinden işlemler yaparken anlaşma yapabileceğiniz ve kullanabileceğiniz bazılarını belirtiyoruz;

Mal hareketine göre, ithalat-ihracat

  • Nostro (ithalat)
  • Loro (ihracat) akreditifleri

Akreditif bankasının yükümlülük altına girme derecesine veya akreditif bankasına eklenmiş olmasına göre

  • Teyitsiz
  • Teyitli akreditifler

Ödeme anına – ödeme şekline göre :

  • Vadesiz akreditifler
  • Ödeme ertelemesi ile akreditifler
  • Borç senedi mukabilinde olan ve
  • Devredebilen akreditifler.

Özel akreditif türleri

  • Teminat (StandBy) akreditifleri (yedek)

Uluslararası Teminat (STAND-BY) Akreditif Uygulamaları ISP98 (International Standby Practice ISP98) ile düzenlenmiştir.

TAHSİL İŞLEMLERİ – Vesikali Tahsil İşlemleri

Nötr bankacılık işlemleri, bankanın ne borçlu ne de alacaklı olarak katıldığı bankacılık işlem türleridir. Ülke içi ve ülke dışı ödeme işlemleri ile tahsil işlemleri de bu türlü işlemlerine dahil edilir.

Tahsil işlemi ya da vesikalı tahsil işlemi, amir verenin (alacaklı-satıcının) bankası yoluyla kullanıcının (borçlu-alıcının) bankasına anlaşmayla öngörülen vesaikin sunulmasını şart koşulan tahsil işlemidir.

Vesaik teslim alındıktan sonra banka kullanıcıyı Görüldüğünde ödeme yapılması (documents against payment (D/P)) veya Satıcının senedini kabulu (documents against acceptance (D/A)) ve kullanıcı tarafından ertelemeli ödeme yapılması ve sunulan vesaikin teslim alımına çağırır.

Bu ödeme enstrümanı uzun yıllardır iş ortakları arasında (ithalat/ihracat/ödeme gibi) işlem ve ticaret yapılmasında tavsiye edilir.

Vesikalı tahsil işlemlerinin aşağıdaki türleri vardır; Nostro vesikalı tahsil işlemi – mal ithalatında uygulanan uluslararası ödeme enstrümanıdır. Banka müşteriden belgeleri teslim alıp kullanıcıya belge sunarak yurtdışı banka üzerinden ödeme yapılmasını talep eder. Loro vesikalı tahsil işlemi mal ithalatında uygulanan uluslararası ödeme enstrümanıdır. Yurtdışı bankadan belge alımından sonra banka müşteriye ulaşan belgeler ve ödeme şartları ile onların satın alımı hakkında bilgi verir.

Vesikalı tahsil işlemlerinin esasları MTK 522 Tahsil İşlemler İçin Yeknesak Kurallar (URC 522) ile düzenlenmiştir.