Žiro računi

 

ŽIRO RAČUNI

Žiro račun mogu otvoriti rezidenti i nerezidenti koji imaju povremene prihode po osnovu:

  • uplate honorara
  • ugovori o djelu
  • autorskih prava
  • patenata
  • tehničkih unapređenja
  • i ostalih poslova

Potrebna dokumentacija

  • kopija lične karte/pasoša
  • CIPS prijava/prijava o mjestu boravišta, ne strarija od 6 mjeseci original ili ovjerena kopija
  • popunjena pristupnica.